دانشگاه های ترکیه که به زبان انگلیسی تدریس می کنند

آیا به دنبال دانشگاه‌هایی در ترکیه برای تحصیل به زبان انگلیسی هستید؟

ما قبلا در مورد مراحل تحصیل در ترکیه صحبت کرده بودیم و همچنین، دلایلی که باعث می شود شما به مطالعه در ترکیه و مزایای تحصیل در ترکیه فکر کنید اشاره کردیم

ما همچنین در این مقاله بهترین دانشگاه ترکیه به زبان ترکی را بیان کردیم

بیشتر دانشگاه های خصوصی ترکیه در حال ارائه تحصیل به زبان انگلیسی هستند، مانند دانشگاه کولتور استانبول، دانشگاه بهشيير، دانشگاه Özyeğin، دانشگاه اشهير استانبول و ديگر دانشگاه هاي خصوصي و دولتي

دانشگاه هایی در ترکیه که (پزشکی انسانی) را به زبان انگلیسی تدریس می کنند

1- İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Tıp

2- Hacettepe Üniversitesi

3- Marmara Üniversitesi

4- Gazi Üniversitesi

5-  Yıldırm Beyazıt Üniversitesi

6- 19 Mays Üniversitesi

7 – Gaziantep Üniversitesi

8- İnönü Üniversitesi

9- Atatürk Üniversitesi

دانشگاه هایی که (مهندسی کامپیوتر) به زبان انگلیسی تدریس می کنند

1- Boğaziçi

2- Orta Doğu Teknik

3- İstanbul Teknik

4- Abdullah Gül

5- Hacettepe

6- Marmara

7- Ankara

8- İzmir Yüksek Teknoloji

9- Dokuz Eylül

10- Yıldırım Beyazıt

11- Anadolu

12- Çukurova

13- Muğla Sıtkı Koçman

14- Celal Bayar

دانشگاه هایی که (مهندسی الکترونیک و برق) به زبان انگلیسی تدریس می کنند

1- Boğaziçi

2- Orta Doğu Teknik

3- Hacettepe

4- Marmara

5- Anadolu

6- Eskişehir Osmangazi

7- Çukurova

8- Gaziantep

9- Adnan Menderes

10- Karabük

دانشگاه هایی که (مهندسی صنایع) را به زبان انگلیسی تدریس می کنند

1- Boğaziçi

2- İstanbul Teknik

3- Orta Doğu Teknik

4- Yıldız Teknik

5- Hacettepe

6- Abdullah Gül

7- Marmara

8- Anadolu

9- Gaziantep

10- Adana Bilim Ve Teknik

دانشگاه هایی که (مهندسی عمران) را به زبان انگلیسی تدریس می کنند

1- Boğaziçi

2- İstanbul Teknik

3- Orta Doğu Teknik

4- Yıldız Teknik

5- Abdullah Gül

6- İzmir Yüksek Teknoloji

7- İzmir Katip Çelebi

8- Muğla Sıtkı Koçman

9- Gaziantep

10- Adnan Menderes

دانشگاه هایی که به زبان انگلیسی (مدیریت بازرگانی) تدریس می کنند

1- Boğaziçi

2- Orta Doğu Teknik

3- Abdullah Gül

4- Marmara

5- İstanbul

6- Hacettepe

7- Dokuz Eylül

8- Yıldırım Beyazıt

9- Anadolu

10- Çukurova

11- Pamukkale

دانشگاه هایی که (مهندسی مکانیک) به زبان انگلیسی تدریس می کنند

1- Boğaziçi

2- Orta Doğu Teknik

3- Abdullah Gül

4- Marmara

5- İzmir Yüksek Teknoloji

6- Yıldırım Beyazıt

7- İzmir Katip Çelebi

8- Çukurova

9- Adnan Menderes

10- Gaziantep

11- Karabük

دانشگاه هایی که (معماری) به زبان انگلیسی تدریس می کنند

1- İstanbul Teknik

2- Yıldız Teknik

3- Abdullah Gül

4- İzmir Yüksek Teknoloji